Pwy sy'n rhedeg y Gronfa Bensiynau?

Cyngor Sir Powys sy'n rhedeg Cronfa Bensiwn Cyngor Sir Powys.

Mae hyn yn golygu mai Cyngor Sir Powys yw'r "awdurdod gweinyddu" fel y'i diffinnir yn Rheoliadau'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

Mae'r Cyngor yn rheoli'r Gronfa drwy gyfrwng y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddiadau a'r corff hwn sy'n gwneud penderfyniadau ac yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb dros reoli a buddsoddi'r Gronfa.

Mae'n ofynnol i awdurdodau gweinyddu weithredu er budd yr holl gyflogwyr, yr aelodau a'u dibynyddion yn y Gronfa. Mae rôl yr awdurdod gweinyddu yn debyg iawn i rôl ymddiriedolwr.

Yr Adran Bensiynau yng Nghyngor Sir Powys sy'n gofalu am y gwaith dydd i ddydd o weinyddu'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

Helpful information