Canmol, Cwyno ac Anghydfodau

Beth i'w wneud os bydd pethau'n mynd o chwith

Rydym yn gwneud pob ymdrech i gael pethau'n iawn fel nad oes gennych chi unrhyw reswm i gwyno. Ond os oes gennych chi gŵyn cysylltwch â ni er mwyn i ni allu cywiro pethau mor gyflym â phosibl.

Os na allwn ni ddatrys eich cwyn yn anffurfiol, mae gennym ni weithdrefn anghydfodau ffurfiol y gallwch chi ei dilyn.

Y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau (TPAS)

Unrhyw adeg rydych chi'n ei chael hi'n anodd datrys eich cwyn, efallai y byddwch chi eisiau cysylltu â TPAS. Gall TPAS ddarparu cyngor a gwybodaeth yn rhad ac am ddim i esbonio'ch hawliau a'ch cyfrifoldebau.

Yr Ombwdsmon Pensiynau

Os nad ydych chi'n fodlon â'r ymateb i'ch cwyn ac os nad yw TPAS wedi gallu'ch helpu, gallwch chi gysylltu â'r Ombwdsmon Pensiynau sy'n gallu ymchwilio i'ch achos.